Đang Thực Hiện

146969 Exact clone of Yelp

I need an exact clone of yelp. Here are details from another person´s project, but I basically need the exact same thing, also in a foreign language. Please do not bid if you don't think you can create an exact replica:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, Joomla, PHP

Xem thêm: yelp, yelp clone, rfq, foreign language, joomla net clone, joomla rfq, rfq php, clone html joomla, php rfq, yelp clone joomla, create yelp, create clone joomla, yelp clone php, clone person, yelp joomla clone, replica project, yelp php, need yelp clone, yelp clone project, exact clone, php yelp clone, yelp joomla, create yelp clone, joomla yelp clone, clone yelp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) san francisco, United States

Mã Dự Án: #1893147