Đang Thực Hiện

Joomla Cron Job component implemention - for Leela

Joomla Cron Job component implemention - Leela

Optimize component and module created by Leela to the user of the website do not wait loading.

Consequently, whoever makes the update of the lists will be the site administrator via cron job.

Project for Leela

Kỹ năng: Joomla, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: joomla cron job component, cron job component joomla, joomla cron, job module, joomla cron component, joomla component cron job, joomla cron job, cron website, update php joomla, cron php, loading optimize, php job module, update joomla joomla, update component, project component joomla, joomla user module, component update, component site, joomla project module, update component joomla, update job php, module administrator joomla, website component, upload joomla site server login administrator, php component module

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Quebec, Brazil

Mã Dự Án: #1013819

3 freelancer đang chào giá trung bình $89 cho công việc này

momleetech

we can do it

$52 USD trong 4 ngày
(114 Đánh Giá)
6.7
Robustur3

Hi,check PM

$95 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
icloudtechnology

We have done several projects on cron jobs. Please check PMB.

$120 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0