Đang Thực Hiện

121770 Joomla integration

Hello! Need to install joomla layout from xhtml file. Edit only templates (does not joomla code, i must sweatch templates). Please contact ising PMB. thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: contact integration, php integration xhtml, file joomla templates, xhtml layout file, php file contact joomla, layout integration, joomla templates xhtml, joomla layout templates, need install joomla, pmb joomla, install joomla templates, joomla templates install, joomla pmb, edit joomla templates, joomla xhtml, joomla integration, joomla layout, xhtml joomla, integration xhtml

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Praha, Czech Republic

Mã Dự Án: #1867936

Đã trao cho:

dhudsons

Hi, we can do it for you. Thanks

$40 USD trong 0 ngày
(108 Đánh Giá)
6.4