Đã hoàn thành

4724 Joomla PhotoGallery Component

Hi to all programmers! I need a photo gallery component for Joomla [url removed, login to view] that will do everything listed in the attached Word document. Please bid if you would like to work with us on this project. Best regards, Jin Manager, BISWebTeam.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: best php programmers, jin, jin jin, component bid project joomla, photo component, component gallery, photogallery php, joomla php component, joomla photo component, joomla project manager, word document joomla, programmers project manager, programmers component, php joomla programmers bid, joomla component bid project, component manager, component bid joomla, best photo gallery joomla, joomla component photo gallery, joomla project manager component, joomla project component, bid component joomla, photogallery joomla, best document manager joomla, php document manager

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755594

Đã trao cho:

vdezine

Thanks!

$120 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.5