Đang Thực Hiện

Joomla User Management Customization (with JomSocial)

1. We use the site JomSocial

2. We created some custom fields for the user to fill

3. We need to filter our registered users JomSocial through three fields that we created in the customized JomSocial.

Kỹ năng: Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: joomla user management, custom fields user filter, joomla fields, custom filter joomla, joomla jomsocial custom, use php joomla, registered user, site jomsocial, jomsocial filter, fill joomla, joomla user filter, jomsocial php, users management, jomsocial custom, management user, joomla user php, user filter joomla, jomsocial fields, filter php custom fields, custom fields joomla, customization jomsocial, user management ajax joomla, user fields joomla, jomsocial site, jomsocial customization

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

Mã Dự Án: #1078471

Đã trao cho:

elegantic

lets start

$50 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.4