Đang Thực Hiện

140634 LMS FIX

Presently having a error with LMS. when I go to add employee to manager i get this error. really need it fixed urgently.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: fix manager error, joomla employee joomla, manager error, lms php, joomla error fix, error fix joomla, employee manager joomla, fix error joomla, lms joomla php, employee joomla, php lms, joomla employee, joomla joomla lms, joomla lms, lms joomla, fix joomla error, employee manager

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1886809

Đã trao cho:

wincent

i can do this right now.

$50 USD trong 0 ngày
(81 Đánh Giá)
6.0