Đang Thực Hiện

MyBlog Joomla component not working!

MyBlog Joomla component not working! Need fixed ASAP!

[url removed, login to view] - go to the Doc's Blog link

Parse error: syntax error, unexpected '/' in /home/dragrac/public_html/components/com_myblog/[url removed, login to view](1476) : regexp code on line 1

Fatal error: preg_replace() [<a href='function.preg-replace'>function.preg-replace</a>]: Failed evaluating code: /-/ in /home/dragrac/public_html/components/com_myblog/[url removed, login to view] on line 1476showing the error below but now it's not showing anything

Parse error: syntax error, unexpected '/' in /home/dragrac/public_html/components/com_myblog/[url removed, login to view](1476) : regexp code on line 1

Fatal error: preg_replace() [<a href='function.preg-replace'>function.preg-replace</a>]: Failed evaluating code: /-/ in /home/dragrac/public_html/components/com_myblog/[url removed, login to view] on line 1476

Kỹ năng: Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: myblog joomla, joomla myblog link working, components working joomla, joomla myblog link blog working, working in home, no working, home working, joomla myblog parse error, myblog, fatal, parse error parse error, doc joomla, joomla joomla, php parse error parse error, fatal error joomla, code joomla component, working home php, line component, fixed joomla, parse doc php, not, php working home, parse link, com component, parse code

Về Bên Thuê:
( 147 nhận xét ) Metuchen, United States

Mã Dự Án: #1054336

Đã trao cho:

yunussaha

Hi dear, please check pm.

$30 USD trong 0 ngày
(83 Đánh Giá)
6.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

JoomlaGenies

please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
desomnath

Please check PM

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0