Đã hoàn thành

145049 Remove credit/update copyright

I have three Joomla-driven websites and want the copyright notice changed and the credit removed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: copyright, update php joomla, joomla remove pending, remove joomla, remove copyright, credit websites, credit joomla, remove websites, update websites

Về Bên Thuê:
( 167 nhận xét ) Purleigh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1891225

Đã trao cho:

stvalentin

Can be done now. Thanks

$20 USD trong 0 ngày
(42 Đánh Giá)
5.2