Đang Thực Hiện

137139 Simple Task Joomla+Marketplace

Needs someone to help in Marketplace advert listing in Joomla..

More will be discussed in PMB plz.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: simple task, marketplace, task help, marketplace php simple, simple task joomla, simple marketplace, task joomla, php marketplace, php simple task, simple php listing, joomla advert, pmb joomla, joomla pmb, joomla listing, joomla simple, joomla marketplace, marketplace joomla

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Rajkot, India

ID dự án: #1883313