Đang Thực Hiện

117215 virtuemart products 2 oscommer

I need a programmer who has experience with importing products from virtuemart to oscommerce.

Bids starting, I will be choosing someone in the next 3-4 hours.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: oscommer, php oscommer, programmer virtuemart, virtuemart oscommerce joomla, virtuemart bids, virtuemart products, virtuemart joomla programmer, oscommerce virtuemart joomla, oscommerce programmer hours, joomla virtuemart programmer, oscommerce virtuemart, importing products virtuemart, virtuemart oscommerce, virtuemart programmer, joomla oscommerce

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Sydney,

ID dự án: #1863382