Đang Thực Hiện

WordPress and Joomla modifications

Need to change 2 shopping carts. You should have good skills on joomla and wordpress. Bid only if you can complete this within 5 hrs. Minor changes. My budget is low. So please bid low.

Kỹ năng: eCommerce, Joomla, PHP, Giỏ hàng mua sắm, WordPress

Xem thêm: minor modifications, shopping carts wordpress, modifications website wordpress, modifications simplefolio wordpress theme, custom modifications joomla website, change joomla wordpress, wordpress designing skills, wordpress carts, shopping carts joomla, joomla shopping carts, describe joomla skills , modifications wordpress, wordpress shopping carts, need modifications wordpress, wordpress bid, joomla component need, wordpress joomla php, php joomla wordpress, joomla modifications

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kalutara, Sri Lanka

Mã Dự Án: #1745936

Đã trao cho:

Churaliya

I'm ready....

$95 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
5.8