Đang Thực Hiện

132252 Clone projectpath-com

Whatever is the easiest technology to use.

I want it done.

Prefer PHP,and MYSQL.

I will do the design.

Whover helps me do It ,uses it for life,and Will have many projects .

B

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, JSP, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php mysql life, mysql life, life mysql, mysql php life, life php mysql, projects jsp, jsp projects mysql, jsp projects, jsp mysql projects, clone use com, clone life, life clone

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1878423