Đang Thực Hiện

132252 Clone projectpath-com

Whatever is the easiest technology to use.

I want it done.

Prefer PHP,and MYSQL.

I will do the design.

Whover helps me do It ,uses it for life,and Will have many projects .

B

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, JSP, MySQL, PHP

Xem thêm: php mysql life, mysql life, life mysql, mysql php life, life php mysql, projects jsp, jsp projects mysql, jsp projects, jsp mysql projects, clone life, life clone

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1878423