Đang Thực Hiện

1812 Link

I need two links placed on my site for my phpbb forum. One on the bar at the top and one in the centre of the page. I also need the logo of the phpbb forum replaced with my logo.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Xây dựng liên kết, MySQL, PHP

Xem thêm: link bar, link phpbb forum, 1812 logo, phpbb forum page, phpbb link, phpbb logo

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Woodbrook, Trinidad and Tobago

Mã Dự Án: #1752681

Đã trao cho:

spasme

Please see PMB. ty

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0