Đã Đóng

Make simple incremental backup script using timothy k aws

Hey folks,

Job is to make script that can run as a cron to do 1) Full system backup to amazon via aws [url removed, login to view] utility using gpg. 2) Incremental backup.

Have to be simple.

Promt payment and feedback offered.

Max 20 USD :)

Kĩ năng: Linux, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: cron backup script aws, k can, aws payment, backup script incremental, max k, php aws, linux aws, gpg, cron script, backup job, aws php, aws backup, amazon script, simple cron job linux, php backup, run script linux, aws script linux, simple feedback, aws cron job, system backup, linux cron job php, amazon linux php, php gpg, linux php cron job, gpg php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1028821

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

meral

hi. can do that using duplicity. minimal budjet is 30 on this site. if u want 20- choose other bidder.

$30 USD trong 1 ngày
(144 Nhận xét)
7.8
Ekushey

I can do it my way, not using that timkay link that you posted. I can setup cron to backup your entire EC3 server on your S3 account.

$30 USD trong 0 ngày
(110 Nhận xét)
5.6