Đang Thực Hiện

149190 add a remove button to script

I have a [url removed, login to view]

I can add credits but can not remove.

I have added a remove button to this php on line 120 but I need it to connect to my database and remove credits.

I also want a remove url button on line 126 also.

This should be simple for some.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: advertising line, advertising mysql, script add credits, php remove url, add credits script, php script advertising, mysql add credits script, php advertising script, add advertising, mysql remove, add credits php, mysql connect script, credits script, script remove line, add url, advertising script, advertising php script, mysql add

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) North Vernon, United States

Mã Dự Án: #1895369

Đã trao cho:

mascot123

please see PBM. thanks, Hasan

$6 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.4