Đã hoàn thành

144833 Amember customization

I need someone to develop a php script to receive login data and Paypal IPN information for a third party server and update the Amember database with it both for subscriptions and unsubscriptions. Thankyou. I need this done asap.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: amember, amember php, ipn database, php mysql paypal ipn, update mysql paypal ipn, update paypal ipn, ipn database mysql, mysql update paypal ipn, php paypal ipn update mysql database, paypal ipn php database, paypal ipn mysql php script, paypal ipn data database, third party login php, update database paypal ipn, update mysql paypal, php paypal ipn database, php mysql paypal ipn subscriptions, paypal mysql ipn php, ipn mysql update, ipn script mysql, paypal ipn database mysql, php mysql ipn, ipn update mysql, mysql subscriptions, customization paypal

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) East Weymouth, United States

ID dự án: #1891009

Được trao cho:

ezekielsl

No problem. payment through paypal once complete.

$60 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.8