Đang Thực Hiện

117148 APS tracking system

I have an applicant tracking system that I developed. I need a My sql database built. Also, some minor tweaks down to the site. Should be quit smiple.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: aps, mysql applicant tracking system, minor tweaks, system tracking, php aps, need applicant tracking system, tracking database, applicant tracking system sql, applicant database, tracking system php, applicant tracking, mysql tracking system, mysql php tweaks, sql tweaks, tracking php mysql, applicant tracking system, mysql tracking, sql minor, aps php, php tracking system

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) charlotte, United States

Mã Dự Án: #1863315

Đã trao cho:

r00t4bl3

As discussed

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0