Đã hoàn thành

162934 Bonex Dolphin Script Problem

Hi my boonex dolphin sript is coming up with this error

[url removed, login to view]

than i recieve the following..

Error in /[url removed, login to view]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/[url removed, login to view]' (13)

Thanks

David

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: com problem, dolphin, boonex dolphin, local http server, lib com, mysql boonex, boonex mysql, php socket script, socket server php, socket mysql, mysql problem, dolphin mysql, socket php, script dolphin, sock server, php socket server, boonex dolphin script, boonex dolphin php error, boonex dolphin error, dolphin boonex server, php recieve script, server dolphin, php socket, connect socket, mysql connect script

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Robina,

ID dự án: #1909125

Được trao cho:

wincent

should be fixed in minutes! lets start work now. WIncent

$15 USD trong 0 ngày
(80 Đánh Giá)
6.0