Đang Thực Hiện

142720 Bridge for Joomla/Articlelive

I would like to have a bridge between joomla users and articlelive users so they only have to log-in once.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: joomla bridge, bridge, mysql bridge, joomla users, php bridge mysql, php bridge joomla, bridge joomla, bridge joomla php, joomla log log, log joomla, php bridge, articlelive, joomla log

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1888895