Đang Thực Hiện

142720 Bridge for Joomla/Articlelive

I would like to have a bridge between joomla users and articlelive users so they only have to log-in once.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: bridge, mysql bridge, joomla users, php bridge mysql, php bridge joomla, bridge joomla, bridge joomla php, log joomla, php bridge, articlelive, joomla log

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888895