Đang Thực Hiện

134910 x cart / joomla intergration

I would like x cart to be intergrated with joomla ,so that they use the same database for users.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: x cart joomla, joomla x-cart, mysql intergration, php mysql intergration, joomla database users, use joomla mysql database, joomla users database, mysql joomla database, database joomla users, cart joomla

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Portsmouth, United Kingdom

Mã Dự Án: #1881082

Đã trao cho:

$50 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2