Đang Thực Hiện

127764 Clone of jobs site

Hi,

Iam looking for exact clone of [url removed, login to view] . if anyone has it . Please bid

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: jobs it, it jobs, php site naukri, jobs bid, jobs clone php, naukri php site, php clone naukri, naukri site clone, clone naukri, naukri clone site, clone jobs, jobs site, php naukri clone, bid jobs, site naukri, naukri clone, php jobs bid, mysql clone

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873932