Đang Thực Hiện

129401 Clone of Orkut

Need a clone of orkut.com. (or My space) Exact clone needed. Well working script is enough... Less than $100 (Maximum budget. Must show user and admin demo

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: my space clone, mysql clone script, script orkut clone, php mysql orkut, orkut com clone, orkut com, space clone, script clone orkut, orkut clone php script, orkut clone php, clone orkut php, mysql admin demo, orkut clone script, clone orkut, space orkut, orkut clone, orkut script, mysql clone, script orkut, demo orkut, orkut

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Trichy, India

ID dự án: #1875569