Đã hoàn thành

137869 Clone of Twitter

In general, the site it's about people posting what are they doing. Users can add other users as friends, put a little description about themselves, send messages. More details will be discuss.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: posting twitter, twitter messages, twitter posting php, posting twitter php, mysql friends, send twitter php, domainer, add friends twitter, twitter posting, twitter site clone, twitter mysql, add people twitter, twitter clone php, php twitter clone, clone twitter, twitter clone

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) new, United States

Mã Dự Án: #1884043

Đã trao cho:

serge4dev

Hello, sir! I can do it for you. Best regards, serge4dev.

$425 USD trong 7 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4