Đang Thực Hiện

116408 OC Commerce Fix

Need someone to do a few path fixes with an os commerce script.

There will be oppertunities to possibly clone the entire site and put it onto a brand new site as long as I can work well with you for future projects also.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: oc, brand clone, future projects commerce, fix clone, projects commerce, os projects, commerce projects, clone commerce site, commerce clone script , commerce mysql fix, commerce mysql, clone fix, script commerce, commerce clone, commerce script

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1862574

Đã trao cho:

$8 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0