Đang Thực Hiện

125174 OS Commerce Upgrades

We have three os commerce based sites that need to be upgraded to resolve issues caused by our recent server upgrade of mysql.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: os commerce, commerce sites, based commerce, mysql resolve, commerce server, commerce upgrade, commerce mysql upgrade, commerce mysql

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Oneonta, United States

Mã Dự Án: #1871340

Đã trao cho:

ralviz

I will do this today.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0