Đã hoàn thành

116883 Convert script MySQL5 to 4

I need a php script in MySQL5 to be converted to use MySQL4. So that the script is more compatible with the majority of hosts that still use MySQL4.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: converted mysql, mysql4, mysql converted, compatible mysql, convert script php, convert script php script, php script convert, php script convert php, script mysql4, script converted, php convert script, convert compatible, mysql4 convert, Convert script, convert mysql4, convert php script, script mysql

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Salisbury, United Kingdom

ID dự án: #1863050

Được trao cho:

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0