Đã hoàn thành

150340 Create Install File

I have a SQL file that I need an install file created so that when install file is executed the database is populated. Simple project.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: create install, install sql, mysql create database file, sql file, php mysql sql file, mysql sql file php, create sql project, create php file php, php create mysql file, sql file php, create sql, create php file php, php sql file, php sql database create file, php simple create, mysql sql file, create php file, php file create

Về Bên Thuê:
( 439 nhận xét ) Den Haag, Netherlands

Mã Dự Án: #1896519

Đã trao cho:

xhunter12sl

Check PMB Plz

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0