Đã hoàn thành

153654 CSS not fully showing

I have a profile page that a person can add css and style their profile page like myspace but I can not get certain parts to come up. I need some help fixing this

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: css fixing, mysql css style, php profile css, showing, css profile, myspace mysql, myspace style php, css person, css php style, css php mysql profile, add css php, css myspace, php myspace add page, myspace css profile, style myspace, myspace css

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

Mã Dự Án: #1899837

Đã trao cho:

rashu1

I can do it

$7 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0