Đang Thực Hiện

147342 custom php form, insert, print

I have a form (attached) that needs to be inserted into mysql and be able to print it and search through previous records. I need this done today so please hurry!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql inserted, form search form, custom search form, print form, custom php mysql, form print, insert mysql, print mysql, search records php, mysql form insert, custom print, insert form php mysql, php mysql insert form form, mysql insert php, php mysql form insert, print form php, form search mysql, insert form mysql, print php, form insert, mysql insert php form, php form search, form mysql insert, php print, mysql search form

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Butler, United States

Mã Dự Án: #1893521

Đã trao cho:

alacritysl

I can start [url removed, login to view] PMB.

$90 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0