Đang Thực Hiện

122746 Debug PHP/MYSQL game.

Current game has a few bugs that need to be fixxed. Please only bid if you can do for $30 or less. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php bugs can, php debug mysql, game php mysql, debug mysql, mysql debug, debug mysql php, mysql php debug, php mysql debug, debug php mysql, php mysql game, mysql debug php, debug game, debug php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Brooklyn,

ID dự án: #1868912