Đang Thực Hiện

116293 Facebook Clone w/ Changes

Subject is fairly self-explainatory, a Facebook clone.

I'd also take bids just for Facebook duplicate scripts, and then can find someone to do the necessary modifcations later.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: facebook find, find facebook, modifcations, facebook necessary, facebook clone php mysql, facebook changes, facebook mysql php, changes facebook, mysql facebook, find clone, facebook mysql, duplicate mysql, mysql duplicate, facebook clone scripts, php facebook clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1862459