Đang Thực Hiện

124470 IE7 + FireFox Fix

Opera - Videos work.

IE7 - Videos don't work.

FireFox - Videos don't work.

Need this sorted.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: firefox, firefox opera, firefox mysql, rhsource, php work firefox, php opera fix, mysql videos, firefox php fix, ie7 fix, ie7, fix firefox

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1870636

Đã trao cho:

vistaxie

see pmb for more details

$50 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0