Đang Thực Hiện

3121 Fixing egold game script

Hi! Have egold game script placed here: [url removed, login to view] Problem: script get stucked on return from egold, right in processing payment moment. Regards frula2005

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: problem fixing, fixing problem, fixing com, game script, mysql payment script, php script fixing, game processing, script processing, script fixing, processing game, php payment processing script, payment processing script, fixing mysql problem, game script php, egold, php game script

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Velika Gorica, Croatia

Mã Dự Án: #1753991

Đã trao cho:

bestperformance

can be done with best performance

$20 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
4.1