Đang Thực Hiện

141253 For Softcode

site clone as agreed

Script install

build DB

set up merchant and shipping

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: softcode

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Mission, United States

Mã Dự Án: #1887428

Đã trao cho:

masterbid

Thank you.I received your offer

$520 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0