Đang Thực Hiện

139317 Freelancer Language Pack

Hi,

I am looking for a coder that can install Turkish language pack to my freelancer script.

Also apply the script to my current design that can be found at [url removed, login to view]

thanks,

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: language freelancer, freelancer coder php, at freelancer, freelancer at, freelancer 3, pack, pack design , mysql freelancer, freelancer php coder, freelancer coder, design pack, looking turkish, freelancer pack, turkish language, turkish design php, freelancer turkish, php freelancer install, freelancer language pack, freelancer language, turkish coder, freelancer install, freelancer script php, install language, php freelancer script, install freelancer

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Istanbul, Turkey

Mã Dự Án: #1885492

Đã trao cho:

aykutysl

merhaba, istediğin an başlıyabilirim

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0