Đã hoàn thành

159223 handshakes mod

I have a handshakes site. I need a few modifications on the site. Its only a few small things. looking at a half hour of work.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: small mod, handshakes modifications, handshakes

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1905412

Đã trao cho:

Atmorizer

I'm ready

$30 USD trong 0 ngày
(26 Đánh Giá)
3.7