Đã hoàn thành

162671 Help Installing Script

EZ..

I am having a problem installing a script.. I dont know why because I have installed it before..

The install script cannot find the DB, even though I have created it.. This should not take more that 15-30 Minutes Max.

YOU MUST HAVE A MESSENGER, I NEED TO BE ABLE TO CHAT YOU.

thx

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: ez messenger, install script, EZ, installing script, need help php script, mysql script help, max help, mysql chat script, installing php script, php mysql chat script, minutes script, script max, messenger script php, max script, find install script, php messenger script, install script messenger, script messenger php, script messenger, messenger help, messenger script, messenger mysql

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1908861

Đã trao cho:

rstanca

Available now.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0