Đang Thực Hiện

139406 Hotscripts Clone Script

We are looking for a ready-made Hotscripts clone script (script/software directory). Coded in PHP/MySQL. Should have SE friendly urls (using mod_rewrite).

Lowest bid wins.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php hotscripts, php script friendly urls, script software, lowest bid wins script, mysql clone script, ready directory script, envient php, php lowest bid script, clone php mysql, bid script directory, clone php directory, clone script php, directory clone php, php mysql clone, hotscripts clone script, lowest bid software, clone hotscripts, clone directory, php clone script, script php lowest bid, hotscripts clone, directory clone script, php directory clone, mod_rewrite friendly, lowest bid script

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bucharest, Romania

ID dự án: #1885581