Đang Thực Hiện

137644 hyip scipt modification

need to have my admin area protected

today there is no login to reach admin area

script is coded in php5 with mysql4

if the job is done good i have more job for you

since the script need many modifications

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: modification job, mysql4, hyip admin, hyip script need, php5 admin login, login protected area, need hyip, admin hyip, php5 admin, mysql php5 , good admin hyip, admin modification, script php5 login, admin hyip script, script mysql4, hyip job, hyip php script, hyip script php, script hyip, php5 mysql login, hyip mysql, scipt, mysql today

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) viskafors,

ID dự án: #1883818

Được trao cho:

$10 USD trong 0 ngày
(22 Đánh Giá)
4.3