Đang Thực Hiện

130528 Install X-Cart ona test server

Hi we need someone to install x-cart on our server then upload some custom scripts that we have developed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: server scripts, ona, test scripts, custom install scripts, mysql install, need test server, ablime, upload cart, server test, scripts cart, upload install scripts, cart upload, upload install, install cart, server cart, upload test

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Skopje, Macedonia

Mã Dự Án: #1876696

Đã trao cho:

freebird

We can help you get the job done.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0