Đang Thực Hiện

159111 install TBsource script mods

I run a private torrent tracker using TBdev and I would like a php programmer to install two small mods. I have the scripts I just require a programmer to install them into the existing code.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: install tbsource, tbsource mods, mysql tracker, mysql php tracker, tbdev install, mods code, script tracker, php tracker, mysql install, php small tracker

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) los angeles, United States

Mã Dự Án: #1905300