Đã hoàn thành

152848 Ipn Fix for mall

We have a mall powered by cubecart that uses ipn to add credit to a sellers account for listings.

We need the script to overide paypal settings and return the buyer to the site and add their credit it wont currently do that correctly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: paypal account settings, mall, mall mysql, php mysql paypal ipn, script mall, php ipn, paypal ipn mysql php script, paypal ipn php script fix, ipn paypal php, mall script php, php mall script, paypal mysql ipn php, ipn fix, ipn script mysql, paypal ipn fix, php mysql ipn, paypal fix cubecart, script sellers, paypal ipn php mysql script, ipn paypal mysql, php paypal ipn script, paypal ipn add mysql, php mall, paypal ipn php script mysql, mall php

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

ID dự án: #1899029

Được trao cho:

valantsl

Can be done. Thank you.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0