Đã hoàn thành

126688 Member pass for WP blog

I want to restrict a part of my wordpress blog to members in my database. thankyou.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: wordpress member, member database, mysql restrict, member wordpress, database blog, blog php mysql, restrict php, wordpress blog mysql database, php restrict, php mysql blog, blog database

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) East Weymouth, United States

ID dự án: #1872855

Được trao cho:

ezekielsl

No problem, lets get started.

$45 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0