Đang Thực Hiện

127680 meta cafe clone

clone of metacafe or very similar. Ability to upload multiformats, play as flash, comments, ratings, tagging, and linking (delicious, digg, etc).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: clone ratings, php upload metacafe, metacafe upload php, digg delicious, delicious cafe, php digg clone, upload flash mysql, delicious clone, mysql ratings, clone metacafe, similar digg, delicious, flash mysql upload, metacafe, clone digg, similar metacafe, metacafe similar, metacafe clone, digg clone, play cafe

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Venice, United States

ID dự án: #1873848