Đã hoàn thành

144982 MMS-EMAIL to DB (jpg / 3gp)

Hello,

You can find more information about the projet in my text file.

Thank you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: projet php mysql, jpg to text, php file 3gp, jpg file, mms php, 3gp mysql, email mms, text jpg php, php jpg file, text jpg, mms mysql, text jpg file, php text jpg, jpg text, 3gp

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Auch, France

Mã Dự Án: #1891158

Đã trao cho:

andre7

I can make this script. Please check up details in the message board. Thank you.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0