Đang Thực Hiện

623 Move Website to a new server

This project requires you to move the website [url removed, login to view] from the current server to a new server. Both are UNIX based servers.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: website new, server move, unix website, move website server mysql, mysql based website, move php website server, project based unix, unix server, move php server, move php website, move server, move project server, move mysql, move website server

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Portland,

Mã Dự Án: #1751491

Đã trao cho:

sherifdarwish

Hi, i can get this done perfectlly.

$10 USD trong 0 ngày
(102 Đánh Giá)
5.9