Đã hoàn thành

146433 multiple [url removed, login to view] files

hi,

[url removed, login to view]

user: admin

pass: pass11

i need each category to include its own [url removed, login to view] file.

login in at: [url removed, login to view] - user:admin , pass:harry001 .

click on "Edit Sub/Categories", you can place the [url removed, login to view] path field here and i will

set the path for each [url removed, login to view] file e.g [url removed, login to view],[url removed, login to view] etc. also all files in the root must have the default [url removed, login to view] file.

also make sure that all categories default to /template/default/[url removed, login to view]

otherwise site will not work.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: file multiple files, php mysql template admin, php multiple user login, files edit, template site admin php mysql, php file multiple, multiple user php, php login multiple user, multiple categories php, admin site template php login, multiple files, multiple category, multiple categories, header edit, php sub, multiple categories mysql, php site login, login edit php, include header php, include header, click include php, header php site, header mysql, multiple login, php mysql user admin login

Về Bên Thuê:
( 134 nhận xét ) cape town, South Africa

Mã Dự Án: #1892610

Đã trao cho:

datagrabbers

Ready to start...

$75 USD trong 0 ngày
(302 Đánh Giá)
6.5