Đang Thực Hiện

154301 Need Classifieds Script Instal

We have classfifeds script it is called G E O classifieds basic.

[url removed, login to view]

Need this installed along with attn getter add on mod. Also need logo installed. We will need addtional changes made provided you are a good coder. thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: attn, php mysql script changes, coder logo, add logo php script, add logo script, geodesicsolutions php, geodesicsolutions, instal mysql, script instal, instal php, instal script, instal add

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) newport beach, United States

Mã Dự Án: #1900484

Đã trao cho:

thatscriptguy

For the installation of the script, addons, and your logo.

$80 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0