Đã hoàn thành

1213 Need simple Database & Forms $

Đã trao cho:

alesix

I'm not very experienced, honestly. But I am able to create simple PHP + MySQL pages.

$20 USD trong 3 ngày
(65 Đánh Giá)
5.3