Đang Thực Hiện

153889 Nolan 1

I need a financial system that has customer management, billing, expenses, payroll components.

Platform is PhP and MySQL.

I want something very similar to this functionality

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: payroll 1, want payroll, php mysql customer management, payroll system mysql, system payroll php mysql, billing php mysql, mysql payroll system, components payroll, payroll system php mysql, financial mysql php, php financial management system, payroll management system, financial management system php, payroll mysql php, php payroll mysql, expenses management, billing flash, php mysql financial, payroll management system php, mysql financial, payroll system php, flash payroll, mysql payroll, php mysql payroll, payroll mysql

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Concord, United States

Mã Dự Án: #1900072

Đã trao cho:

igonsl

As written on PMB

$550 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0